Propozície a pokyny

Propozície na súťaže v mesiaci Jún 2019 :

Propozície LONG RANGE 500m - 1400m 21.-22.06.2019 Stiahni tu: Propozície SK
Propositions LONG RANGE 500m - 1400m 21.-22.06.2019Download here: Propositions EN
Propozície DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m -700m 23.06.2019Stiahni tu: Propozície SK
Propositions DYNAMICKÁ SÚŤAŽ 300m -700m 23.06.2019Download here: Propositions EN

Prosím, propozície si sťahujte hneď pri prihlasovaní na súťaž.


    BEZPEČNOSTNÉ POKYNY PRE STRELECKÉ SÚŤAŽE.

Úlohou týchto BEZPEČNOSTNÝCH POKYNOV  je zvýšenie bezpečnosti pri streľbe a manipulácii so zbraňou, strelivom a eliminovanie nežiaducich úrazov pri tomto športe.

 

I.

Presun, preprava zbrane a streliva na území strelnice je povolená výhradne vo vybitom stave a v prepravnom puzdre, obale.

II.

 Vybratie zbrane z prepravného puzdra, obalu a manipulácia zo zbraňou, nabíjanie je povolená len na palebnej čiare na pokyn riadiaceho streľby, rozhodcu.

III.

 V prípade poruchy na zbrani, zlyhania streliva musí okamžite prestať manipulovať zo zbraňou a túto skutočnosť nahlásiť riadiacemu streľby, rozhodcovi, ktorý určí ďalší bezpečný postup pri odstránení závady.

IV.

Každý strelec na palebnej čiare po ukončení streľby môže manipulovať zo zbraňou až po fyzickom skontrolovaní zbrane riadiacim streľby, rozhodcom, ktorý sa presvedčí že zbraň je vybitá a bezpečná.

V.

Súťažiaci strieľajúci v tréningu a súťaži sú povinný  dodržiavať bezpečnostné zásady pri manipulácii zo zbraňou a strelivom, riadiť sa pokynmi  riadiaceho streľby, rozhodcu a strieľať len v smere streľby na určené terče umiestnené v bezpečnostných zónach dopadišťa.  V prípade použitia vlastných terčov počas tréningu je strelec povinný túto skutočnosť nahlásiť organizátorovi a pýtať si súhlas k ich umiestneniu na jednotlivých vzdialenostiach.

VI.

 Každá iná činnosť zo zbraňou na území strelnice bude považovaná za nebezpečnú a nedovolenú manipuláciu zo zbraňou z následkom okamžitého vylúčenia zo súťaže a diskvalifikácie vinníka bez nároku na vrátenie štartovného.

 

Každá osoba nachádzajúca sa v priestore strelnice je povinná rešpektovať tieto BEZPEČNOSTNÉ POKYNY a riadiť sa nimi !!!